Collectieve renovatie tot een energiepositieve wijk

In het lokaal energie- en klimaatplan 2.1 slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om de energie- en klimaattransitie waar te maken. Renovatie en hernieuwbare energie op wijkniveau spelen daarin een hoofdrol. Hoe pak je dit aan als lokaal bestuur?  

Collectieve renovatie tot een energiepositieve wijk
Foto jvh/Pixii

Als onafhankelijk non-profit kenniscentrum kan Pixii/Passiefhuis-Platform u helpen met een gefaseerd traject om de versterkte engagementen uit het LEKP te realiseren

Wat omvat een adviestraject in de praktijk? We werken op wijkniveau met clusters van identieke woningen. We analyseren één woning binnen een cluster en werken een zeer concreet renovatieadvies uit. Afhankelijk van ambities en budget kan de gemeente zelf bepalen hoeveel verschillende clusters ze wil laten bestuderen. We zeggen duidelijk welke energiebesparende maatregelen het meest succesvol zullen zijn. 

Een adviestraject verloopt in drie stappen

  1. Verkennend onderzoek 
  2. Informatieverwerking en opstellen renovatieadviezen 
  3. Verdere aanbevelingen en stappenplan 

Projectinhoud en -verloop:  

Stap 1 Verkennend onderzoek 

In een eerste fase leggen we de klemtoon op technische bijstand en ontzorging. We verzamelen alle informatie over de wijk aan de hand van bouwplannen, EPC-attesten, uitgevoerde adviezen enzovoorts. Daarnaast lanceren we een korte bewonersbevraging en bezoeken we de wijk. Desgewenst kunnen we via klimaattafels inwoners informeren over de klimaat- en energietransitie en hoe dit project daarin past. 

Stap 2: Informatieverwerking en opstellen renovatieadviezen 

Aan de hand van al deze informatie krijgen we een duidelijk beeld van de wijk en de clusters van identieke woningtypologieën. Vervolgens bepaalt Pixii met de stad of gemeente voor hoeveel clusters van woningen een renovatieadvies nodig is. Aansluitend bezoeken en analyseren we deze woningen. Doel is om vanuit een gedetailleerd renovatieadvies van één woning alle zelfde woningtypes in de wijk aan te pakken

Burenpremie 

Wanneer minstens 10 woningeigenaren zich engageren om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren, zal Pixii via de Burenpremie deze bewoners verder ondersteunen tot uitvoering van de werken.  

Hierbij stellen we per woning een algemene beschrijving op van de voorziene werken. Zo heeft elke aannemer een overzicht van alle werken die door andere aannemers uitgevoerd zullen worden, zodat een optimale afstemming mogelijk is. 

Tevens zullen bijkomend de nodige detailtekeningen worden voorzien en per maatregel bij lokale aannemers 2 offertes worden opgevraagd en nagezien. 

Stap 3: Verdere aanbevelingen en stappenplan 

Ter afsluiting van het project zal Pixii een overkoepelende aanpak voorstellen rond thema’s als verdichting, ontharding, deelmobiliteit, energiedelen en het opzetten van energiegemeenschappen. Hierbij worden handvaten meegegeven aan de gemeente om zelf aan de slag te gaan voor het energiepositief maken van wijk(en). 

Prijs  

Na een oriënterend eerste gesprek zal Pixii een gedetailleerde offerte opmaken. 

Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep. 

Aannames: 

  • Pixii gaat ervan uit dat de gemeente zelf al een wijk op het oog heeft voor collectieve renovatie.
  • Indien noodzakelijk zal er een externe partij worden ingeschakeld voor het opstellen van eventueel noodzakelijke omgevingsvergunningsaanvragen. Binnen deze opdracht vraagt Pixii bij deze externe partij per woning 1 offerte op voor het opstellen van de omgevingsvergunningsaanvraag in het Omgevingsloket Vlaanderen. Deze offerte wordt op naam van de woningeigenaar opgemaakt. De kosten hiervoor worden door de woningeigenaar rechtstreeks met de externe partij afgerekend. 
  • Tevens kan er door de gemeente een bijkomend aanbod afgenomen worden in de vorm van klimaattafels.