Pixii legt focus op futureproof herstellend bouwen

Samen met zijn leden stelde Pixii recentelijk zijn strategische visie scherp. Aanleiding was het nieuwe meerjarenplan 2022-2026. Tegen de achtergrond van een wereldwijde coronacrisis bepaalde Pixii zijn prioritaire thema's voor de klimaattransitie in de bouw.

Pixii legt focus op futureproof herstellend bouwen

Het blikveld gaat breder, maar de werkdomeinen worden preciezer afgebakend in roadmaps. Tekorten aan grondstoffen, haperende aanvoerketens en te weinig handen op de werkvloer doen bouwondernemingen met een diepe frons naar hun jaarplanning kijken. Aan de pluskant is er de Green Deal van de EU, die als hefboom de klimaattransitie een krachtige boost kan geven. Zowat alle beleidsinstanties en ondernemingen hebben begrepen dat het ernst is met de klimaatverandering en dat bovendien onze opties almaar duurder worden naarmate de klok tikt.

Gebouwschil en wijkniveau

Professor Michel De Paepe, voorzitter van Pixii/Passiefhuis-Platform, wijst op de continuïteit in de strategische keuzes. “Alle kennis die we hebben opgebouwd als Passiefhuis-Platform is nog even actueel. Want alles begint bij de gebouwschil en de rest volgt daaruit. Uiteraard kijken we nu wel naar het wijkniveau, waar kansen liggen voor een verdere verbetering van de energieprestaties van gebouwen. Denk aan positieve-energiedistricten, warmtenetten in de nabijheid van industrie, gedeelde PV-infrastructuur enzovoorts. In de toekomst zullen we opnieuw en nog meer inzetten op onderzoek dat duurzaam, futureproof bouwen ondersteunt.”

Renovatie en (non-)beleid

Voor Vlaanderen is renovatie van ons verouderde, slecht geïsoleerde gebouwenbestand met voorsprong de aanpak die snel grote energetische winsten kan bieden. Voor nieuwbouw gelden nu al strengere normen, maar die vormt maar een zeer klein percentage van het totale gebouwenareaal. Wat echter pijnlijk ontbreekt, is een ambitieuze langetermijnvisie op renovatiemasterplanning en duurzame renovatiestrategieën.

De sleutels voor de oplossing liggen bij het beleid, dat tot heden geen echte keuzes heeft gemaakt voor de huishoudens in Vlaanderen. Voor de industrie is dat wel gebeurd en daar stellen we vast dat de transitie is ingezet.  

Daarom ziet Pixii in deze komende meerjarenplanning beleidsondersteuning als een absolute prioriteit. Met heldere, wetenschappelijke standpunten willen we de transitie naar een duurzaam, koolstofarm woningenbestand versnellen. Het lokaal beleid zal onze bijzondere aandacht krijgen, want op dit beleidsniveau liggen veel verantwoordelijkheden en kunnen we concrete initiatieven ondersteunen om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Herstellende impact

Els Vanden Berghe, directeur van Pixii, benadrukt het grote belang van de herstellende impact die bouwactiviteiten kunnen hebben. “Ons werkgebied blijft energie-efficiënt bouwen, met volle aandacht voor energiepositieve wijken. We kijken vanaf nu meer holistisch, vanuit het systeemdenken, met bijvoorbeeld aandacht voor groene omgeving, hitte-eilandeffect en gezondheid. Circulariteit en gebouwen als CO2-opslagplaatsen - koolstofsequestratie - worden belangrijke uitgangspunten. Ik hoop dat Pixii snel vanuit deze inzichten aan de slag kan voor bijvoorbeeld lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen. Waar mogelijk willen we onze leden actief betrekken bij onze werking en projecten. De toetsing met de praktijk, waarin zij elke dag actief zijn, is essentieel om tot veranderingen op grote schaal te komen.”

Drie roadmaps

Pixii vertrekt in deze beleidsperiode vanuit drie roadmaps. Die zijn niet in steen gebeiteld maar worden jaarlijks geëvalueerd. Sleutelwoorden die in elke roadmap terugkeren zijn:
- BIM, standaardisatie en modulariteit
- Betaalbaarheid
- Sociale dimensie
- Werken vanuit systeemdenken

1. Duurzame renovatiestrategieën voor gebouwen en wijken ontwikkelen.
Sleutelwoorden:
- Lock-in-proof, gefaseerd renoveren
- Mogelijke partnerships onderzoeken

2. Definities ontwikkelen voor écht duurzaam bouwen.
Sleutelwoorden:
- Veranderend eigenaarschap
- Verhouding bepalen tussen materialenimpact, prijszetting, energieneutraliteit versus bio(-based), circulaire en regeneratieve economie.

3. Technieken voor futureproof wonen optimaliseren.
Sleutelwoorden:
- Gebouw als unit in groter geheel waarin communicatie en uitwisseling centraal staat.
- Trias energetica bepaalt keuze en toepassing technieken.
- We stimuleren robuuste ontwerpen voor betere bruikbaarheid en kleinere performance gap.