Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie

Proeftuin woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen

Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie
Photo by Tom Rumble / Unsplash

Het Vlaams Kennisplatform Woning-Renovatie heeft als doelstelling om vanuit de unieke opportuniteit van 10 proeftuinen renovatie, een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren. Dit doel zal gerealiseerd worden via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking, met als resultaat de doorbraak tot een volumemarkt van kwalitatief energetische renovaties.Het Kennisplatform Renovatie zal in wisselwerking met de proeftuinen:

 • een aanspreekpunt en zichtbaarheid van de proeftuin verzekeren zodat er een vermenigvuldigingseffect kan optreden
 • kennisopbouw en ondersteuning aanbieden
 • kwaliteitsborging verzekeren door richtlijnen voor energetische monitoring en kostenefficiëntie-analyse
 • de resultaten op project- en platformniveau analyseren en verwerken
 • kennisverspreiding naar de ruime doelgroep van innovatie-volgers organiseren op maat
 • een vertaalslag naar het beleid organiseren

Looptijd: 1 augustus 2014 - 1 augustus 2020
Gefinancieerd door: IWT, Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Projectpartners

 • WTCB
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • NAV
 • Bouwunie
 • ORI
 • CIBweb.be
 • Verenigde eigenaars / Propriétaires réunis

Met medewerking van:

 • Universiteit Gent
 • KU Leuven
 • Vito

Met steun van:

 • IWT
 • Vlaanderen is innovatie

Achtergrondinformatie

WTCB, PHP, VCB, Bouwunie en NAV werken samen aan het Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie. Dit platform heeft als doel om gedurende vijf jaar vanuit de ‘Proeftuin woningrenovatie’ een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen te creëren. Dit doel zal gerealiseerd worden via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking, met als resultaat de doorbraak tot een volumemarkt van kwalitatief energetische renovaties.Verwacht wordt dat het aandeel renovatie in de bouwmarkt zal toenemen, onder andere door de energiedoelstellingen vanuit Europa (-40 % broeikasgassen tegen 2030; 85-95% reductie van CO2-uitstoot en energieverbruik in de gebouwensector tegen 2050). Het renovatietempo van grondige renovaties zal moeten toenemen van 0.5% renovatie van het woningpark per jaar tot 2 à 2.5% per jaar.Het Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie zal bedrijven op een actieve manier betrekken bij deze opwaartse tendens. De rol van het Kennisplatform bestaat er in een positief ondernemers- en innovatieklimaat te bestendigen, die de groei van de sector ondersteunt. Het Platform speelt tevens de rol om het beleid te ondersteunen bij acties op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het platform draagt maatschappelijk bij tot energiebesparing en milieudoelstellingen, alsook tot het onderbouwen van een sociale leefomgeving en een het begeleiden van de transitie naar een duurzame bouwsector. Nieuwe technieken, procesverbeteringen en samenwerkingen moeten bijdragen tot de kostenefficiëntie van kwalitatieve huisvesting.Het Vlaams KennisPlatform Woning-Renovatie is een initiatief van WTCB, Passiefhuis-Platform, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Bouwunie en de Nationale Architecten Vereniging (NAV) als aanvrager en uitvoerders. De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen vzw, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en consultancybureaus vzw (ORI) en de Verenigde Eigenaars vzw (VEPR) zijn mede-aanvrager. Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), Ugent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).De belangrijkste functie van het Kennisplatform zal er de komende jaren in bestaan een multiplicatoreffect te genereren, zodat uitgaande van tien proeftuinprojecten het aantal projecten kan worden vermenigvuldigd. Daarenboven zal in deze proeftuinprojecten de ‘werkelijke’ energiebesparing door een goede monitoring worden opgevolgd en in kaart gebracht. De tien proeftuinprojecten kaderen in de oproep Proeftuin Woningrenovatie van IWT. Elk proeftuinproject dient bij te dragen tot betere marktcondities voor grondige renovaties van woningen door:

 • de ontwikkeling van opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten;
 • het stimuleren van samenwerking tussen leveranciers, ontwerpers en uitvoerders;
 • het versterken van de vraagzijde via een groepsgewijze aanpak en via alternatieve financieringsvormen;
 • het aantonen van de haalbaarheid van kostenoptimale energieprestatieniveaus

Het Kennisplatform stelt zich ten dienste van deze en volgende proeftuinprojecten, via de opbouw, ondersteuning en verspreiding van nieuwe inzichten en praktijken. Het zal een uniek aanspreekpunt zijn, de zichtbaarheid van Vlaamse projecten (ook naar het buitenland) waarborgen en efficiënt antwoorden op de behoeften van de Vlaamse proeftuinprojecten en bedrijven. Het kennisplatform ambieert om kennissessies omtrent methodologie, technologie en proces aan te bieden met hefboomeffect aangaande innovatieve energetische renovatie, ondermeer in de vorm van infosessies, workshops en een masterclass. Op deze manier zullen meer dan 1000 organisaties actief worden betrekken bij de kennisoverdracht. Indirect wordt een kennisopname van meer dan 10 000 organisaties geambieerd. Het Kennisplatform zal zich ook inzetten voor het opstellen van richtlijnen voor energetische meetcampagnes en kostenefficiëntie-analyses. Tenslotte zal het Kennisplatform ook een bijdrage leveren om concepten van levenslang wonen en duurzaam materiaalgebruik structureel in te brengen.Het uiteindelijk doel is een versterkte competentie van Vlaamse bedrijven, zodat meer, kwalitatiever en met nieuwe technieken, processen en samenwerkingsvormen de uitdaging van een gigantische volumemarkt van renovatie kan aangegaan worden. Een vernieuwde insteek wordt ontwikkeld voor het sneller realiseren van een kwaliteitsvol energie-performant woningenpark met meer vertrouwen door schaalvergroting en ontzorging en aandacht voor financierbaarheid.