Temse tekent voor koolstofneutrale toekomst

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact als leidraad tekent de gemeente Temse een gezonde, regeneratieve toekomst uit. Pixii was een van de externe partners die mee onderbouwing gaf aan het klimaatrobuuste project Wonderland van deze lokale overheid.

Temse tekent voor koolstofneutrale toekomst
Foto's door Yoon Fotografie in opdracht van gemeente Temse

Om een reductie van 40 procent CO2 mogelijk te maken tegen 2030 heeft de gemeente Temse partners gezocht die haar met een brede expertise in alle beleidsdomeinen kunnen ondersteunen. Uit die input heeft de gemeente een aantal grote pijlers gedistilleerd waarop wordt voorgewerkt: de natuurlijke gemeente, de verbonden gemeente, de circulaire gemeente en de aanpasbare gemeente. Een nieuw gemeentelijk klimaatplan maakt de milieuambities concreet in tastbare acties. Klimaatadaptatie, -mitigatie en circulaire economie zijn daarin sleutelwoorden. Op het gebied van hernieuwbare energie, warmtenetten en energiedelen is de gemeente een absolute voorloper.

Klimaatadaptatie en -mitigatie

Naast maatregelen binnen het regionaal klimaatadaptatieplan op bovenlokaal niveau formuleert Temse ook eigen, lokale maatregelen. Adapterende maatregelen zijn oplossingen en maatregelen om de omgeving beter aan te passen aan de impact van de klimaatverandering. Met mitigatie probeert Temse de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Zo zet de gemeente in op het versterken van het natuurlijke watersysteem, met betere regenwaterinfrastructuur en maatregelen om regenwater vast te houden en te laten infiltreren. Vergroening en ontharding van de openbare ruimte sluiten daarop aan. Andere initiatieven zijn een groter aanbod deelmobiliteit, circulaire acties en een beter beheer van het eigen patrimonium.

Wonderland

In het Wonderland-pilootproject zit de visie van de gemeente vervat. In een eerste fase start de gemeente op heel korte termijn met de ontharding van twee straten (Akkerstraat en Philemon Haumanstraat), die blauwgroene assen worden. Aansluitend worden de mogelijkheden tot collectief renoveren onderzocht, met het maximaal leggen van zonnepanelen en aansluiten op een warmtenet.

Pixii is in opdracht van Flux50 coördinator van het VIS Smart Energy Cities project waarvoor de gemeente Temse is geselecteerd door VVSG. Dit begeleidingstraject omvat onder andere een potentieelstudie renovatie en energie om een welbepaalde wijk energiepositief te maken.

Het energiegebruik van de wijk wordt in kaart gebracht en er wordt bepaald hoe dat verminderd kan worden.

Isoleren van de woningen is logisch, maar om dat collectief aan te pakken heeft een gemeente extra ondersteuning nodig voor het motiveren en begeleiden van de eigenaars. Een stadswijk leent zich uitstekend voor een warmtenet en met de Schelde vlakbij viel snel de keuze op een aquathermienet waar het Scheldewater de warmtebron is. Voor wat rest aan energievraag worden zonnepanelen geïnstalleerd en worden bewoners aangemoedigd om energie te delen. Een energiepositieve wijk zal uiteindelijk meer energie opbrengen dan er gebruikt wordt en het wordt collectief aangepakt zodat ook gezinnen met minder financiële draagkracht kunnen meegenieten. Temse is er immers voor al haar inwoners.

De focus ligt op het ontzorgen van de inwoners. Dit wordt voor Temse een testcase van waaruit in een latere fase kan worden opgeschaald naar de hele gemeente.

Energiedelen en warmtenetten

Naast het ambitieuze Wonderland start Temse met de opmaak van een lokaal warmteplan, waarbij onder andere de mogelijkheden van het Scheldewater als energiebron worden onderzocht. Het lokaal bestuur streeft in een eerste fase naar energiedelen binnen het eigen gebouwenbestand en kijkt waar delen met inwoners mogelijk is. Ook lokale ondernemers worden hierbij betrokken.

Pixii als projectpartner
Ben je als lokaal bestuur op weg om een klimaatneutrale gemeente te worden? Heb je daarbij nood aan onafhankelijke expertise, technische versterking en ondersteuning bij wijkrenovaties, het definiëren van duurzaamheidscriteria voor jouw projecten en het opvolgen ervan in uitvoeringstrajecten, klop dan gerust aan bij Pixii.

©2023 Pixii - Het algemeen auteursrecht is van toepassing op bovenstaand materiaal. Gelieve ons te contacteren indien je onderstaand materiaal wil overnemen buiten de gebruikelijke citatie met bronvermelding.