Portaal Vlaamse passiefscholen

In overeenstemming met het decreet van 7 december 2006 betreffende energieprestaties in scholen maakt de overheid middelen vrij voor pilootprojecten die voldoen aan de passiefhuisstandaard.

Portaal Vlaamse passiefscholen

Voor de passiefhuisstandaard dient men ten minste te voldoen aan de volgende criteria:

1. een netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m².jaar
2. een netto energiebehoefte voor koeling ≤ 15 kWh/m².jaar
3. een luchtdichtheid (n50-waarde) ≤ 0,6 h-1
4. een maximaal E-peil van E55

Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard, zoals vermeld in artikel 13bis, § 1 van de wet, moet blijken uit een kwaliteitsverklaring die zal worden uitgereikt door een door AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs aangeduide instelling. (Besluit van 7 November 2008 betreffende energieprestaties in scholen, art4 §1)

Het voldoen aan de hierboven vermelde kwaliteitscriteria is sterk afhankelijk van de gebruikte randvoorwaarden in de verschillende berekeningsmethodes (onder meer interne warmtewinsten, binnen- en buitentemperatuur,bezettingsgraad, ventilatiedebiet,...). De verschillende berekeningsmethodes zijn in eerste instantie ontwikkeld voor woon- en kantoorfuncties.

Toegepast op scholen

Bij toepassing op schoolgebouwen stelt men vast dat deze randvoorwaarden niet altijd effectief kunnen ingesteld worden. Omdat de gebouw- en lokaaltypologie, het gebruik en de comforteisen heel verschillend kunnen zijn van school tot school is het aangewezen om voor deze brede waaier aan school- en lokaaltypologieën randvoorwaarden te ontwikkelen per type aangepast aan de specifieke karakteristieken (vb. verschillende interne warmtewinsten voor volwassenen- of kleuteronderwijs, klaslokaal versus praktijkatelier, ...).

Brede erkenning

Om een brede erkenning van de kwaliteitsverklaring van de passiefscholen te garanderen en deze scholen op een correcte manier met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk een duidelijk referentiekader van randvoorwaarden tot stand te brengen. Een referentiekader met een maximale compatibiliteit met de internationaal gehanteerde berekeningsvoorwaarden. Dit kader, waarbinnen de scholen ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd worden, was niet bepaald.

Studieopdracht AGIOn

AGIOn schreef een studieopdracht uit voor het ontwikkelen van een eenduidig referentiekader voor de passiefscholen en het vastleggen van de minimale randvoorwaarden per school- en/of lokaaltypologie. De studie is uitgevoerd onder leiding van KAHO St-Lieven in samenwerking met het Passiefhuis-Platform vzw, Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel en is op regelmatige basis teruggekoppeld naar een stuurgroep en een refelectiegroep. De studie van de randvoorwaarden is afgerond. Alle betrokkenen bij de 24 projecten kunnen hier de samenvatting van de randvoorwaarden, de handleiding bij de PHPP-tool scholen, het eindrapport en alle documenten terugvinden die tijdens de studie ter beschikking werden gesteld. Deze studie biedt het kader aan randvoorwaarden waarbinnen de kwaliteitsverklaring van de pilootprojecten zal gebeuren.

Downloads

Eindrapporten werkpakketten passiefscholen:

Pilootprojecten passiefscholen bilan 20215 AGIOn:

Infopakket standaard passiefschool:

Presentaties Etterbeek: