“Faseerbare renovatiestrategieën en klimaatbestendig bouwen”

2020 en 2021 waren geen gemakkelijke jaren, met een coronacrisis die nog steeds niet achter de rug is en de bouwwereld zwaar trof. We vragen directeur Els Vanden Berghe om haar indrukken bij een aantal focuspunten.

“Faseerbare renovatiestrategieën en klimaatbestendig bouwen”
Foto: Hendrik de Schrijver
💡
We publiceren dit interview in het kader van ons jubileumjaar: in 2022 zal Pixii 20 jaar bestaan! Blik met ons terug op de afgelopen 2 jaar, maar vooral ook vooruit.

Corona

Els: Corona heeft op alles zijn stempel gedrukt, maar ik wil vooral vooruit kijken. Het lijkt vreemd maar naar mijn gevoel heeft het virus de thematiek van duurzaam en gezond bouwen versneld op meer agenda’s gezet. Het Vlaams Relanceplan zet met haar vierde hefboom maximaal in op het koolstofarmer maken van onze economie en samenleving met duurzame renovatie van woningen, hernieuwbare energie en circulaire economie. Voor de bouwsector alleen al wordt 2 miljard ingezet.

Roadmaps

Els: 2021 was voor ons het jaar van strategische herijking, met een nieuw meerjarenplan als resultaat. Belangrijkste element daarin zijn misschien wel de roadmaps, waarin we de intentie van onze beleidsdoelstellingen bundelen in actiegerichte thema’s. Op onze to-dolijst voor 2022 staan faseerbare renovatiestrategieën, klimaatbestendig bouwen en wonen, en definitieontwikkeling voor duurzaam bouwen rood omcirkeld.

Opleidingen

Els: Opleidingen voor een gespecialiseerd publiek blijft een sterke pijler in onze werking. Door corona zijn we sterk beginnen inzetten in de digitalisering van onze opleidingen en dat proces loopt nog steeds verder. Momenteel kijken we ook naar hybride vormen van training en opleiding, iets wat volgens mij meer en meer ingang zal vinden in heel de professionele omgeving. Het zal spannend worden als we in een professionele metaverse kunnen communiceren, maar voor mij liefst open source ;-).

We zetten ook, meer dan vroeger, sterker in op het versneld activeren van aparte doelgroepen. Het publiek dat we gewoonlijk bereiken wordt aangevuld met nieuwe instromers en arbeidskrachten die zich willen heroriënteren naar een andere sector, zoals de bouw.

Van en voor onze leden

Bij die invulling van onze roadmaps willen we graag nog meer onze leden zien participeren. We zijn een wetenschappelijk platform van en voor leden en we willen hun knowhow en praktijkervaring zoveel mogelijk delen. Dan denk ik natuurlijk aan onze Expert Days, maar ik zou eigenlijk graag ook nieuwe ontmoetingsmogelijkheden introduceren. We nemen als kennisplatform onze rol in het op gang brengen van de dialoog tussen bedrijven en de overheid ernstig en zullen daarom rond heel specifieke thema’s dialoogcafes opstarten. Daarbij willen we sociaal-maatschappelijke onderwerpen die misschien niet altijd even goed liggen, niet uit de weg gaan.  Het zal wat afhangen van wat coronagewijs en budgettair mogelijk is. Maar ik voel in ons netwerk veel positieve vibes, iedereen heeft zin om weer voluit te gaan.